ေလ့့လါစရာ မင္းဘူးေဒသ

ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ

sattawyar
ခရစ္မေပၚမီ (၆၀၀)ခုႏွစ္တြင္ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္ရာႏွစ္ဆူကိန္း၀ပ္စံပယ္ခဲ့၍ အထက္စက္ေတာ္ရာ၊
ေအာက္စက္ေတာ္ရာဟူ၍ထင္ရွားသည္။ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာကို္ ၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္ဇြန္လ (၂၉)ရက္
တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မင္းဘူး(စကု)ၿမဳိ႕နယ္၊ ငဖဲၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေစတုတၱရာၿမဳိ႕နယ္မ်ားပါ၀င္
တည္ရွိသည္။ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာသည္ (၃၁၄)စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းသည္။ ျမန္မာ့ေရႊသမင္ကို
အဓိကထိန္းသိမ္းထားသည္။ ငွက္အမ်ဳိးေပါင္း (၁၁၃)မ်ဳိးလည္းအျခားတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အတူက်က္စား
ေနထိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္း
ေတာ္ႀကီးေဘးမဲ့ေတာ၊အင္းေလးေဒသ၊လန္ပိေဘးမဲ့ေတာ၊မိန္းမလွကၽြန္းေဘးမဲ့ေတာ၊အေလာင္းေတာ္
ကႆပအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တို႔လည္းအထူးထင္ရွားသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေျခာက္ခု၊
ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ (၃၅)ခုရွိသည္။ ေတာင္ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ပုပၸါးေတာင္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုသာရွိ
သည္။ .
…………………………………………………………………………………………
မန္းေရနံေၿမ

မန္း

မန္း


မန္းေရနံ

မန္းေရနံ


…………………………………………………………………………………………..
ဧရာ၀တီတံတား(မေကြး)
တတား

တတား


…………………………………………………………………………………………..
နဂါးပြက္ေတာင္

နဂါးပြက္

နဂါးပြက္

MUD VOLCANOES OF MINBU

* Steaming up the Ayeyarwady river 376 miles from Yangon, the town of Minbu appears just south of the confluence of the Mann and Ayeyarwady rivers. In fact ,the name of the town itself is said to be derived from this particular location. In support of this view ,the spelling “Minn Puu ” for the place name was used prominently by a personage none other than the prelate Sayadaw U Awbartha, who is well known for his eminently readable translations of eight of the Great Ten Birth Stories of the Buddha into Myanmar and hails from this place. The word “Minn” is often prone to be pronounced as “Mann” in many places and the word “puu” carries the meaning of “joining,sticking,splicing etc.”;which taken together as Minn Puu, or rather Mann Puu would mean ” the place where the Mann river joins (the Ayeyarwady)”. Astride the route to the Ann pass connecting the Ayeyarwady basin to the town of Ann on the other side of the Rakhine Yoma (mountain range ), it was of strategic importance to Myanmar kings, many of whom used to appoint a trusted prince to the fiefdom of the Tract of Seven Mountain Ranges which includes this town.

* Furthermore ,the oil fields of Yenangyaung are just a little further up the Ayeyarwady on the other bank and the Burma Oil Company was known to have begun operations in Minbu itself as early as 1911. However ,it is better known for its mud volcanoes than for its oil reserves although these seem to be connected one way or another as mud volcanoes differ from the conventional volcanoes in the respect that their motive power is derived from petroleum gas rather than from explosive subterranean fires . Even their name, “Nagabwet Taung” or ” Bubbling Serpent Dragon Hill “,is evocative of a burbling ,burping “Puff the Magic Dragon ” kind of character rather than a fire-breathing, awesome monster. The plebeian name for them is “hsarr bwet” or salt morass, probably because mineral salts are present in the greyish green mud expelled by these mud volcanoes.

* With their lazily bubbling cauldrons just a few dozen feet above ground level ,it is not much of a job to climb up and maybe even ignite the gas belched out by these somnolent dragons .

Mud volcano

The term mud volcano or mud dome is used to refer to formations created by geologically excreted liquids and gases, although there are several different processes which may cause such activity. Temperatures are much cooler than igneous processes. The largest structures are 10 km in diameter and reach 700 metres in height.

About 86% of released gases are methane, with much less carbon dioxide and nitrogen emitted. Ejected materials often are a slurry of fine solids suspended in liquids which may include water (frequently acidic or salty) and hydrocarbon fluids.
…………………………………………………………………..

ရႊံ့မီေတာင္

ရႊံ့မီေတာင္


………………………………………………………………………..
ေရွးေခတ္နဂါးပြက္ေတာင္

ေရွးေခတ္နဂါးပြက္ေတာင္


……………………………………………………………………………………..
၀င္ၾကည့္ေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဧရာ၀တီminbumaminbu pagodaေနာက္စိတ္၀င္စားစရာေတြတင္ေပးပါဦးမယ္။
မင္းဘူးသား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: